✅ ضمیر ناخودآگاه شما منبع دریافت اطلاعاتی است که این اطلاعات در قالب” باور” به مرور به واقعیت زندگیتان تبدیل میشود.
و جهان هستی تنها به باورهای شما پاسخ میدهد و نه چیزی که میخواهید.
🔰 اگر رابطه عاشقانه میخواهید اما باورش ندارید به خواسته تان دست نخواهید یافت.
🔰 اگر سلامتی میخواهید اما باور ندارید بیماریتان درمان پیدا میکند آن بیماری همچنان همراه شما خواهد بود.
🔰 اگر از بدهکار بودن خسته شده اید و پول و درآمد بیشتری میخواهید اما باورش ندارید همچنان در همان وضعیت گذشته باقی خواهید ماند.
❎ چه باوری نسبت به خواسته ات داری ⁉️
✅ جهان همان را به تو ثابت می کند.
❎ به چه میزان باور داری خالق زندگیت هستی⁉️
✅ به همان میزان میتوانی به خواسته هایت برسی.
❌ بنابراین باورهای ما هر روز در ضمیر ناخودآگاه ما قرار میگیرند و آنها هستند که اتفاقات زندگی ما را بوجود می آورند و ما وقتی به این آگاهی میرسیم باید به جای گله و شکایت کردن از خداوند، از دیگران و احساس ناامیدی متعهدانه در جهت اصلاح باورهای اشتباه مان قدم برداریم.