باور چیست؟ و چگونه می توانم باروهای اشتباه خود را تغییر دهم؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: جذبباور چیست؟ و چگونه می توانم باروهای اشتباه خود را تغییر دهم؟
jazb plusjazb plus عضو سایت 1 سال قبل

 پاسخ : 

باور به معنی تکرار مداوم یک فکر است ، وظیفه کائنات این است که باور ما را به خودمان ثابت کند ، به عنوان مثال در حال حاضر باور اکثریت این است که وضعیت اقتصادی در حال بدتر شدن است ، شغل مناسب و فرد مناسب برای ازدواج نیست پس همان رو تجربه می کنند اما هستند افرادی که در همین شرایط به نتایج دلخواه خود از همه لحاظ می رسند چون نتیجه باورهایشان را می بینندو نه نتیجه شرایط بیرونی را.
تغییر باور یک پروسه زمان بر است که بر اساس تمرین هایی که با مدار فرد هماهنگ است صورت می پذیرد تا آرام آرام بر روی ضمیرناخودآگاه او تاثیر گذاشته و باورهای اشتباه به باورهای صحیح تبدیل شوند، برای آشنایی با این تکنیک ها می توانید در دوره کامل قانون جذب ما شرکت نمایید که بسیار تاثیر مثبتی در زندگیتان خواهد گذاشت.