خودتان را قربانی شرایط ندانید؛

یک باور مخرب در ذهن عموم افراد جای دارد و آن محکوم دانستن خود به شرایط کنونی زندگیست، اکثر افراد تصور میکنند هیچ تسلط و اختیاری در تغییر و بدست آوردن زندگی ای که دوست دارند ندارند، آنها باور کردند که زندگی همین است که اکنون تجربه می کنند و برای بهتر شدن آن باید عاملی خارجی باعث تغییر این شرایط شود و دقیقا وقتی ضمیرناخودآگاه شروع میکند به درخواست کردن چیزهایی که دوست دارد ضمیرخودآگاه با هزاران ” اگر” مسیر استفاده از قدرتهای درونی را سد میکند.

روحتان با ثروتمند شدن هماهنگ است و ارتعاش درخواست شما در کل کیهان به چرخش در میآید اما ذهن چموش میگوید.

🔹اگر سن و سال کمتری داشتی.
🔹اگر والدین ثروتمندی داشتی.
🔹اگر استعداد زیادی داشتی.
🔹اگر تحصیلات بالایی داشتی.
🔹اگر در کشور دیگری زندگی میکردی.

و هزاران اگرهایی که دقیقا اینها باورهای منفی هستند که مانع رسیدن شما به ثروت می شوند، میخواهیم بدانید که فرقی نمیکند اکنون در چه موقعیتی بسر می برید، فرقی نمیکند چه آرزویی دارید و چقدر آن برایتان دست نیافتنی شده است، مهمترین وظیفه شما این است که بپذیرید این شما هستید که با این باورها اتفاقات زندگی تان را شکل میدهید نه کسی دیگر، هر لبخندی که به شما زده میشود، هر پولی که وارد زندگیتان میشود، هر مطلبی که میخوانید و هر چیزی که می شنوید همه اینها طبق قانون زیبای آفرینش با باورهای این لحظه شما در هماهنگی کامل است و دقیقا تنها کسی که میتواند زندگیتان را بهتر کند خود شما هستید زیرا هیچ کسی نمی‌تواند جای شما فکر کند، جای شما احساس کند، جای شما باور کند و جای شما به جهان هستی ارتعاش بفرستد، برای بهتر کردن باورهایتان متعهدانه تلاش کنید و خودتان را قربانی شرایط ندانید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟