• باورها

    الگوهای مثبت + را پیدا کنید

    الگوهای مثبت + را پیدا کنید یکی از موارد چالش برانگیزی که اکثر افراد در مسیر تمرینات قانون جذب و یا بعضا در روند عادی زندگی با آن مواجه میشوند این موضوع است که چه راه موثر و ماندگارتری وجود دارد که می توان با آن به باورهای صحیح دست یافت و جواب این است، در هر موردی که در حال تلاش برای رسیدن به خواسته تان هستید می توانید الگوهایی را پیدا کنید که مصداق زنده و واقعی برای رساندن شما به این باور است که “میشود”، یعنی وقتیکه خواسته ای در وجودتان شکل میگیرد و ذهن منفی نگر، چموش، ایراد گیر مدام میگوید، 🔹نمیشود. 🔹نمیتوانی. 🔹محال ممکن است.…