آیا شما قادر به شمارش آنچه در این عالم وجود دارد ،هستید؟

آیا می‌توانید بگویید جدا از این همه بزرگی و‌کثرت چه اعضای دیگری وجود دارد که حتی هنوز کشف نشده است؟ تنها خود زمین را در نظر بگیرید که چه وسعتی دارد ،حال این تنها ذره ای کوچک از پیدایش هستی است با کمی تامل به این همه قدرت به کثرت ادامه مطلب…

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟