هرگز ناامیدی را پلی به سوی سقوط زندگیت ندان ، گاهی در اوج ناامیدی زیباترین رابطه زندگی ات را درک می کنی و به خداوند ایمان بیشتری می یابی.
هرگز نگو مشکلاتم تمام شدنی نیست زیرا همان مشکلات نیروی درونی ات را افزایش می دهند و تو را در رسیدن به خواسته هایت مصمم تر می کنند ، آنها آمده اند تا تو به قدرت خویش در هر شرایطی ایمان آوری، خداوند به بندگانش وعده داده است که بعد از هر سختی آسانی است پس به پروردگارت اعتماد کن.
بدان که با محبت ساز قلبت عاشقانه تر می نوازد از هر کسی کینه ای در دل داری آن را ببخش و رها کن ، رهایی زیباترین احساس دنیاست.
هیچ چیز در دنیا ارزش یک لحظه غصه خوردن را ندارد در جشن زندگی تنها برقص و بخند و بدان که خداوند نیز شادی تو را عاشقانه تحسین میکند و شادی های بیشتری به تو می بخشد.
از پروردگارت مانند یک گدا درخواست نکن ، او را با لبخند و عشق صدا بزن و مانند یک انسان امیدوار خواسته هایت را با او در میان بگذار، ایمان داشته باش که او حرفهایت را می شنود و بهتر از آنچه میخواهی را به تو هدیه میدهد.
همواره شاکر باش و در هر شرایطی بگو که خداوندا سپاسگزارم ، خداوندا از تو بابت نعمتهایم ، بابت نفس هایم ، بابت خوابیدن و بیدار شدنم سپاسگزارم تا بواسطه این نعمت شکرگزاری آرامش و نعمتهای بیشتری به زندگیت راه یابد.

به قلم نسرین آگنج 🖌

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟