همه شما زمانهایی را تجربه کرده اید که در مسیر اهدافتان قدرت و انگیزه حرکت کردن را از دست داده اید.

شما هدفتان را مشخص کرده اید و دقیقا میدانید چه چیزی می خواهید و این خوب است. کائنات به خواسته هایی که مبهم و نامشخص هستند پاسخی مبهم میدهد. در واقع نیاز است هدف و خواسته خود را دقیقا تعیین کنید که خواستار چه هدفی هستنید. حال مهمترین مرحله ای که شما را با خواسته تان هم مدار میکند باورهای صحیحی است که در مورد آن هدف باید در ذهن خود بسازید.

ذهن شما کارخانه تولید فکر و باور است و مواد اولیه این کارخانه را شما تامین می کنید

ذهن منبع تولید افکار ، باورها و احساست هر انسانیست. یک ذهن ناموفق افکار و باورهای منفی و بازدارنده بیشتری نسبت به یک ذهن موفق دارد. ذهن انسان چموش است و تمایل زیادی به منفی نگری دارد. ما هستیم که با مهارت کنترل ذهن آنها در جهت مثبت هدایت می کنیم. حال از خودتان بپرسید

🔹چه نوع باورهایی در مورد هدفتان دارید؟

🔹 آیا باور دارید که به هدفتان می رسید؟

🔹 آیا با تمام وجود خودتان را لایق داشتن آن آرزو میدانید؟

اگر ایمان نداشته باشی به هدفت می رسی انگیزه ای هم برای قدمهای بعدی نخواهی داشت. روحت میگوید حرکت کن جهان صدای تو را شنیده و بسته سفارشی تو آماده دریافت است. اما ذهن میگوید تو به آن نمیرسی، تو شرایط و لیاقت دریافت آنرا نداری.اینگونه ارتعاش خلاف چیزی که خواسته ای را میفرستید و جهان به درخواست جدید شما یعنی کنسل کردن سفارشتان پاسخ میدهد.

اگر میگوییم به صورت متعهدانه بر روی باورهایتان کار کنید بابت فرستادن فرکانس صحیح و قرار گرفتن در مسیر خواسته هایتان است. تا زمانیکه باورهای صحیحی نداشته باشید خواسته هایتان محقق نمیشود. بدون انگیزه هیچ حرکتی از سوی شما صورت نمی پذیرد.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟