همه انسانها وقتی تصویر واضحی از آینده ندارند با احساس ترس مواجه می شوند. ما تصمیم می گیریم اما ترس از نتیجه مانع از عمل کردنمان میشود. ترس های درونی زمانیکه با احساسات شدید آمیخته شوند به وقوع می پیوندند.
⦁ اگر شکست بخورم؟
⦁ اگر آنگونه که می خواهم پیش نرود؟
⦁ اگردر رابطه ام با آن شخص شکست بخورم؟
⦁ اگر تنها بمانم؟
⦁ اگر درآمدم کم شود؟
ترس این احساس بازدارنده سالها و سالها ما را از تمام رسیدنها و لذت بردن هایمان محروم می کند. ترس ما را ضعیف می کند در حالیکه ما قدرت برداشتن بزرگترین قدمهای زندگیمان را داریم. این قدرت از جایی تأمین میشود که تمام نشدنی است و آن پروردگاریست که منبع عشق و سخاوت است.

C:\Users\SunByte\Desktop\photo_2021-06-15_20-04-12.jpg

باور داشته باشید که می توانید و به ترس هایتان حمله کنید


زمانیکه می ترسید یعنی به توانایی های خودتان باور ندارید. خداوند انسان را از جنس صفات خود آفریده است. ما قدرت خلق کردن داریم و نباید ترس های درونی ما مانعی برای موفقیت مان شوند.
خودتان را باور کنید و به سمت ترس هایتان بروید، کارهایی که سالهاست نکرده اید. حرفهایی که سالهاست نزده اید. رویاهایی که سالهاست آنها را غیر ممکن دانسته اید را به یاد بیاورید. میتوانید از همین لحظه برای انجامشان قدم بردارید آنگاه خواهید دید که هیچ کدامشان حقیقت نداشتند.تنها حقیقت جهان خود شما بودید. خواهید دید که خداوند از راه هایی به یاریتان می آید که تصورش را هم نمی کردید. آنگاه از شوق اینهمه لطف فقط اشک می ریزید.
میخواهیم بدانید که اهداف و آرزوهایتان را با ترس معاوضه نکنید آنها را با ایمان انجام دهید. ایمان یعنی ندانی و بروی، ندانی و انجام دهی، ندانی و به وجودش اعتماد کنی، ندانی و آرامش داشته باشی. بنابراین لبخند بزنید دوباره از نو شروع کنید و باور کنید خداوند دستانش را از دستان تان رها نمیکند.
به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟