هر کدام از انسان یک معدن طلا داریم که هرگز تمام نمیشود و به میزان نامحدود قابل استخراج است. معدنی که منبع ثروت، شادی، لذت، سلامتی، پول و ثروت و هر آنچه بخواهیم است.

“ذهن ناهوشیار ما، معدن طلاست”

شاید باورتان نشود که تربیت و برنامه ریزی صحیح ضمیرناخودآگاه چقدر میتواند در زندگیتان موثر باشد. ما از کودکی بواسطه والدین، معلمان، جامعه، دوستان ، کتابهایی که می خوانیم، آهنگ هایی که گوش میدهیم، تصاویری که میبینیم، صداهایی که می شنویم ضمیرناخودآگاه خود را تربیت میکنیم.

عملکرد ضمیرناخودآگاه نتیجه نوع ورودی هایی است که دریافت کرده است. اگر در نوع دیده ها، شنیده ها و ورودی های ذهن خویش متعهدانه تر عمل کرده باشید ضمیر ناخودآگاه شما در جهت خواسته هایتان قدم برمیدارد. در واقع شما بارها این رفتارها برایش تکرار شده است.
C:\Users\SunByte\Desktop\photo_2021-05-31_23-33-44.jpg

هر اتفاقی در زندگی از روی تصادف و بدون برنامه پدیدار نمی شود

ما طبق برنامه ای که به ضمیر ناخودآگاه خود می دهیم در نقش یک انتخابگر تعیین می کنیم که چه رویدادهایی را جذب کنیم. زندگی هر انسانی کاملا تحت اختیار و اراده اوست. ضمیر ناخودآگاه جایگاه اصلی برنامه ریزی ما برای زندگی است.

اگر در فقر به سر میبرید بابت این است که ضمیر ناخودآگاه شما اینگونه برنامه ریزی شده است که باید فقیر بمانید.

اگرتاکنون روابط عاشقانه ای را تجربه نکرده اید بابت این است که تنهایی در ضمیر ناخودآگاه تان نقش بسته است. شما هستید که انتخاب می کنید ضمیرناخودآگاه تان با چه ورودی تغذیه شود. 

دقیقا هراتفاقی که در زندگی تجربه میکنید را ضمیر ناخودآگاه تان شکل می دهد. شما خود آن را اینگونه تربیت کرده اید و برای تغییر روند زندگیتان بایستی پیش فرض ها و باورهای جدیدی در خود ایجاد کنید.

باورهای صحیحی که دوست دارید اتفاق بیفتد، باورهایی که بارها تکرار شوند تا ضمیرناخودآگاه بپذیرد که یک زندگی طبیعی همان است که شما میخواهید.

به قلم نسرین آگنج

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟