جهان زاییده تفکر شماست؛

بکارگیری شانس در قانون جذب همان تغییر در نگرش های ذهنی است. تفکر مثبت و مثبت اندیشی به طور حتم منجر به نتایج مثبت می شود.

اگر می خواهید شانس را به خود جذب کنید باید دیدگاه خود را تغییر داده و وقایع را با دید مثبت بنگرید.

با روحیه افسرده، مضطرب و نگران نمی توان در هیچ کسب و کاری به موفقیت رسید. چنین افرادی با ایجاد هاله منفی در اطرافیان نیز حس منفی ایجاد کرده و بر دایره افکار واهی خود می افزایند. بدشانسی حسی است که با این تفکر نصیب تان می شود.

روحیه قوی، خود باوری، اعتماد به نفس همه آن چیزی است که در جذب موفقیت نقش دارد خوش شانسی همان جذب خوبی ها و خیرات است.

با تغییر در نظام باورها، تفکرات مثبت را جذب کرده و گرد خویش هاله ای از نور و انرژی های تاثیرگذار را داشته باشید، شانس در قانون جذب همان تفکری است که دارید.

به قلم نسرین آگنج 🖌
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟