جهت گیری صحیح احساسی؛

احساسات شما مهمترین منبع تولید کننده اتفاقات زندگی شماست، حال چیزی که شما را به سمت احساسات خوب یا بد هدایت می کند توجه شما بر موضوعی است که انتخاب کرده اید.

توجه به نکات + ⬅️ احساسات +

احساسات + ⬅️ ارتعاشات +

ارتعاشات + ⬅️ اتفاقات خوب

حال در این روند ممکن است شما با اتفاقات ناهماهنگی روبرو شوید که در شما احساسات بدی ایجاد نماید، این اتفاقات ممکن است در غالب دیدن یک تصادف، شنیدن یک خبر ناراحت کننده، یک ضرر مالی، یک جدایی عاطفی و یا حتی بروز یک بیماری در زندگیتان وارد شود.

شاید “در ظاهر” روبرو شدن با این موارد خارج از اراده شما بوده که البته تمام اینها را خودتان جذب کردید اما شما این قدرت را دارید که تا جاییکه ممکن است توجه خود را از مواردی که احساسات بدی به شما میبخشد برداشته و بر مواردی بگذارید که آرام آرام احساس بهتری”نه صرفا” عالی به شما میدهد و اینگونه یک جهت گیری احساسی صحیح در خود ایجاد کنید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟