هرروز بدنبال مواردی بگردید که فراموش کردید اما بودنشان در شما حس خوشبختی ایجاد میکند، بعضی چیزها را نمیتوان با هیچ چیزی جایگزین نمود اما ما آنقدر مشغول اندیشیدن به فکرهای بیهوده، نداشته ها و حسرتهای زندگیمان هستیم که یادمان رفته است که در همین لحظه هم خوشبخترین زندگی خودمان هستیم، بیایید درهای این حس زیبا را دوباره باز کنیم و مداری زیبا را برای خودمان بسازیم، از مدار نفرت و رنجش دور شویم و به مدار عشق وارد شویم، با خودت بگو
در این لحظه خوشبختم زیرا خانواده ای بامحبت دارم❣️
در این لحظه خوشبختم زیرا خودم را دوست دارم❣️
در این لحظه خوشبختم زیرا حضور پروردگارم را احساس میکنم❣️
در این لحظه خوشبختم زیرا بدنی سالم دارم که هرروز مرا همراهی میکند❣️
در این لحظه خوشبختم زیرا در مسیر درستی قدم گذاشته ام و لطف پروردگارم را احساس میکنم❣️
و اینگونه خودتان را به منبع عشق الهی متصل کنید، اگر بتوانید بر داشته هایتان تمرکز کنید و در وجود آنها عمیق شوید جریانی از فرکانس های هماهنگ با خواسته تان را به کل کیهان منتشر میکند و جهان نیز به آنها پاسخ مثبت میدهد
به قلم نسرین آگنج
 🖌
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟