همه ما از زمانیکه صبح بیدار میشویم تا وقتی که شب به خواب میرویم مدام در حال فرستادن ارتعاش به کائنات هستیم، اکثریت وقتی تصمیم می گیرند زندگیشان را تغییر دهند و بعد از مدتی به نتیجه نمیرسند با ناامیدی میپذیرند که قدرت تغییر هیچ چیز را در زندگی ندارند، چرا؟ زیرا نتیجه نگرفته اند…وقتی هرروز همان افکار و رفتارهای گذشته را تکرار می کنید بنابراین ارتعاشات روزهای قبل شما دوباره و دوباره تکرار میشود و این طبیعی است که همان نتایج قبلی وارد زندگیتان میشود، همان درآمد، همان روابط مخدوش، همان افسردگی، همان بیماری.
چگونه ارتعاش می فرستیم؟
🔹با توجه کردن
توجه کردن به چه معناست ؟
🔹وقتی نگاه میکنید.
🔹وقتی صحبت میکنید.
🔹وقتی گوش میدهید.
🔹وقتی لمس میکنید.
🔹وقتی حتی میبویید.
یعنی شما در حال توجه کردن به آن چیز هستید و با هر توجه ارتعاش هماهنگ با همان چیز به جهان هستی ارسال میشود و ارتعاش فرستادن یعنی سفارش دادن موضوع مورد توجه به زندگیتان.
بنابراین وقتی ما در جهانی زندگی میکنیم که هر لحظه به ارتعاشات ما پاسخ میدهد و ارتعاشات ما از توجه ما شکل میگیرد ما باید خیلی دقت کنیم که به چه چیزی توجه می کنیم، اگر پول می خواهیم نباید به فقر و بدبختی توجه کنیم و درعوض به فراوانی و نعمتهای زندگی توجه کنیم، اگر روابط عالی میخواهیم نباید به مشکلات زناشویی پدر و مادر و دوستانمان توجه کنیم و در عوض به روابط عاشقانه اطرافیانمان توجه کنیم و مدام تحسینشان کنیم و اینگونه ارتعاش مناسب به جهان هستی ارسال کنیم.
به قلم #نسرین_آگنج 🖌
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟