✨با ایمان درخواست کن؛

ذات خواستن واقعی با ایمان درآمیخته است، آنگاه که در درگاه خداوند چیزی را درخواست میکنید به امید برآورده شدن و ایمان به دریافت طلب کنید.
هر شک و تردید شما را از آنچه برایتان توسط حق تعالی آماده شده است محروم خواهد کرد.
شک و تردید و عدم قطعیت در درگاه خداوند معنایی ندارد ، هر گاه بنده ای چیزی را بخواهد یا آن چیز را به او میدهد و یا آن چیز را به او نمیدهد.
آنگاه که طلبی میکنید و آن را از خداوند میستانید بدانید که سعادت و خوشبختی شما در دادن است و آنگاه که چیزی را می طلبید و نمی ستانید بدانید چیزی ارزشمندتر برایتان کنار گذاشته شده است که در زمان بهتری از سوی خداوند به شما هدیه داده خواهد شد.
همه چیز در مسیر خوشبختی انسان خلق شده است، اگر چیزی خارج از خیر و خوشبختی در زندگی داری بدان که ثمره افکار منفی توست و نه خلقت پروردگارت.
به قلم نسرین آگنج💫
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟