همه چیز ممکن است
بشرط اینکه فقط بخواهید

اگه حرکت کنید یعنی خودتان را لایق آرزوهایتان دانستید

🎯