دوره مدیریت روابط

در این دوره یاد می گیرید که ریشه مشکلات روابط چیست و چطور می توان برطرفش کرد